THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tập huấn nâng cao nhận thức rác thải nhựa

Ngày 24/01/2021
Giờ 07:30
Tên sự kiện Tập huấn nâng cao nhận thức rác thải nhựa
Đơn vị tổ chức Phòng Hợp tác đối ngoại
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4, 13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)