THÔNG TIN SỰ KIỆN: Bảo vệ luận án Tiến sĩ

Ngày 10/01/2021
Giờ 07:30
Tên sự kiện Bảo vệ luận án Tiến sĩ
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)