THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp BCH Đoàn trường

Ngày 08/01/2021
Giờ 17:30
Tên sự kiện Họp BCH Đoàn trường
Đơn vị tổ chức Đoàn Thanh niên
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Đoàn Thanh niên
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PH4)