THÔNG TIN SỰ KIỆN: Giao lưu với học sinh và GV Trường THPT Yersin - Đà Lạt

Ngày 15/01/2021
Giờ 09:00
Tên sự kiện Giao lưu với học sinh và GV Trường THPT Yersin - Đà Lạt
Đơn vị tổ chức Trung tâm QHDN & HTSV
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Trung tâm QHDN & HTSV
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - HT3)