THÔNG TIN SỰ KIỆN: Sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Trung

Ngày 14/01/2021
Giờ 16:00
Tên sự kiện Sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Trung
Đơn vị tổ chức Câu lạc bộ Tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ
Địa điểm Phòng họp 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Câu lạc bộ Tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PH3, 17h-19h - PH3)