THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tổ chức lớp học cao học

Ngày 16/01/2021
Giờ 07:00
Tên sự kiện Tổ chức lớp học cao học
Đơn vị tổ chức Phòng Đào tạo Sau đại học
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Phòng Đào tạo Sau đại học
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4, 13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)