THÔNG TIN SỰ KIỆN: Lễ tiếp nhận sách và trao học bổng cho sinh viên

Ngày 24/01/2021
Giờ 13:00
Tên sự kiện Lễ tiếp nhận sách và trao học bổng cho sinh viên
Đơn vị tổ chức Viện KH&CN Khai thác Thuỷ sản
Địa điểm Phòng họp 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Viện KH&CN Khai thác Thuỷ sản
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH3, 15h-17h - PH3)