THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên NTU 2021.

Ngày 25/04/2021
Giờ 15:00
Tên sự kiện Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên NTU 2021.
Đơn vị tổ chức Khoa Ngoại ngữ
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Ngoại ngữ
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - HT3, 17h-19h - HT3, 19h-22h - HT3)