THÔNG TIN SỰ KIỆN: Dạy học phần: Hệ thống kiểm soát nội bộ (tiết 1, 2, 3)

Ngày 13/04/2021
Giờ 07:00
Tên sự kiện Dạy học phần: Hệ thống kiểm soát nội bộ (tiết 1, 2, 3)
Đơn vị tổ chức Phòng Đào tạo Đại học
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì GV Vương Thị Khánh Chi
Thành phần tham dự 80 SV.
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)