THÔNG TIN SỰ KIỆN: “Nâng cao khả năng thích ứng của SV sau khi tốt nghiệp" và "Để thành công sau khi tốt nghiệp đại học"

Ngày 10/04/2021
Giờ 08:00
Tên sự kiện “Nâng cao khả năng thích ứng của SV sau khi tốt nghiệp" và "Để thành công sau khi tốt nghiệp đại học"
Đơn vị tổ chức Khoa Kinh tế
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3)