THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở.

Ngày 10/04/2021
Giờ 14:00
Tên sự kiện Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở.
Đơn vị tổ chức Phòng Đào tạo Sau đại học, Viện KH&CNKTTS
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì TS. Trần Đắc Phú; PGS.TS Đặng Xuân Phương.
Thành phần tham dự Thành viên Hội đồng và nghiên cứu sinh.
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)