THÔNG TIN SỰ KIỆN: Giảng dạy học phần mời giảng Quản trị sự kiện

Ngày 01/04/2021
Giờ 07:00
Tên sự kiện Giảng dạy học phần mời giảng Quản trị sự kiện
Đơn vị tổ chức Bộ môn Quản trị khách sạn và Nhà hàng- Khoa Du lịch
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Bộ môn Quản trị khách sạn và Nhà hàng- Khoa Du lịch
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1, 13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)