THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường.

Ngày 04/04/2021
Giờ 07:00
Tên sự kiện Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường.
Đơn vị tổ chức Phòng Đào tạo Sau đại học
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì PGS.TS. Đặng Xuân Phương; PGS.TS. Phạm Quốc Hùng.
Thành phần tham dự Thành viên Hội đồng và Nghiên cứu sinh.
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)