THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tập huấn công dân tích cực cho K62

Ngày 04/04/2021
Giờ 07:30
Tên sự kiện Tập huấn công dân tích cực cho K62
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)