THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ quý II năm 2021

Ngày 02/04/2021
Giờ 07:00
Tên sự kiện Chào cờ quý II năm 2021
Đơn vị tổ chức Văn phòng Giám hiệu
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường X
Chủ trì Hiệu Trưởng - Trang Sĩ Trung.
Thành phần tham dự Toàn thể CBVC (các lớp SV bắt đầu học từ tiết 2).
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3)