THÔNG TIN SỰ KIỆN: Bế mạc Hội khỏe Phù đổng tỉnh

Ngày 15/04/2021
Giờ 15:00
Tên sự kiện Bế mạc Hội khỏe Phù đổng tỉnh
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - HT3)