THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cơ sinh viên Khoa KTGT

Ngày 05/04/2021
Giờ 17:30
Tên sự kiện Chào cơ sinh viên Khoa KTGT
Đơn vị tổ chức Khoa KTGT
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa KTGT
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)