THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cơ sinh viên Khoa Cơ Khí

Ngày 06/04/2021
Giờ 17:40
Tên sự kiện Chào cơ sinh viên Khoa Cơ Khí
Đơn vị tổ chức Khoa Cơ Khí
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Cơ Khí
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)