THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cơ sinh viên Khoa Kinh tế

Ngày 07/04/2021
Giờ 17:40
Tên sự kiện Chào cơ sinh viên Khoa Kinh tế
Đơn vị tổ chức Khoa Kinh tế
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Kinh tế
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)