THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cơ sinh viên Viện CNSH&MT

Ngày 19/04/2021
Giờ 17:30
Tên sự kiện Chào cơ sinh viên Viện CNSH&MT
Đơn vị tổ chức Viện CNSH&MT
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Viện CNSH&MT
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)