THÔNG TIN SỰ KIỆN: Học chính trị

Ngày 08/04/2021
Giờ 18:40
Tên sự kiện Học chính trị
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (19h-22h - HT3)