THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Kế toán tài chính

Ngày 20/04/2021
Giờ 17:45
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Kế toán tài chính
Đơn vị tổ chức Khoa Kế toán tài chính
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Kế toán tài chính
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)