THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Kế toán - Tài chính

Ngày 26/04/2021
Giờ 17:30
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Kế toán - Tài chính
Đơn vị tổ chức Khoa Kế toán - Tài chính
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Kế toán - Tài chính
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)