THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội nghị học tốt Khoa Xây dựng

Ngày 05/04/2021
Giờ 18:00
Tên sự kiện Hội nghị học tốt Khoa Xây dựng
Đơn vị tổ chức Khoa Xây dựng
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Xây dựng
Thành phần tham dự 200 SV.
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT1, 19h-22h - HT1)