THÔNG TIN SỰ KIỆN: Gặp gỡ doanh nghiệp tuyển dụng.

Ngày 06/04/2021
Giờ 09:00
Tên sự kiện Gặp gỡ doanh nghiệp tuyển dụng.
Đơn vị tổ chức Khoa Du lịch
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - HT3)