THÔNG TIN SỰ KIỆN: Gặp gỡ doanh nghiệp tuyển dụng.

Ngày 06/04/2021
Giờ 14:00
Tên sự kiện Gặp gỡ doanh nghiệp tuyển dụng.
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)