THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tư vấn tuyển sinh

Ngày 06/04/2021
Giờ 13:30
Tên sự kiện Tư vấn tuyển sinh
Đơn vị tổ chức Phòng Đào tạo ĐH
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT3)