THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ SV Viện KH&CNKTTS

Ngày 08/04/2021
Giờ 17:40
Tên sự kiện Chào cờ SV Viện KH&CNKTTS
Đơn vị tổ chức Viện KH&CNKTTS
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Viện KH&CNKTTS
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT1)