THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ SV Khoa Điện - Điện tử.

Ngày 27/04/2021
Giờ 17:30
Tên sự kiện Chào cờ SV Khoa Điện - Điện tử.
Đơn vị tổ chức Khoa Điện - Điện tử
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Điện - Điện tử
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3)