THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa KHX&HNV

Ngày 25/04/2021
Giờ 07:30
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa KHX&HNV
Đơn vị tổ chức Khoa KHX&HNV
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa KHX&HNV
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)