THÔNG TIN SỰ KIỆN: Vòng 03 Cuộc thi Olympic tiếng Anh không chuyên Trường Đại học Nha Trang.

Ngày 11/04/2021
Giờ 08:00
Tên sự kiện Vòng 03 Cuộc thi Olympic tiếng Anh không chuyên Trường Đại học Nha Trang.
Đơn vị tổ chức Khoa Ngoại ngữ
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Hồ Thị Yến Nhi
Thành phần tham dự 50 người.
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)