THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội nghị Cán bộ chủ chốt lấy ý kiến bầu lại Hiệu trưởng

Ngày 10/04/2021
Giờ 07:30
Tên sự kiện Hội nghị Cán bộ chủ chốt lấy ý kiến bầu lại Hiệu trưởng
Đơn vị tổ chức Đảng ủy, Hội đồng Trường.
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Chủ tịch HĐT, Bí thư ĐU Khổng Trung Thắng
Thành phần tham dự Cán bộ chủ chốt Trường.
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)