THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm (16 giờ).

Ngày 20/04/2021
Giờ 16:00
Tên sự kiện Chào cờ sinh viên Khoa Công nghệ thực phẩm (16 giờ).
Đơn vị tổ chức Khoa Công nghệ thực phẩm
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Công nghệ thực phẩm
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT3)