THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tổ chức giao lưu đoàn thực tập Trường Đại học Đà Lạt

Ngày 11/04/2021
Giờ 08:00
Tên sự kiện Tổ chức giao lưu đoàn thực tập Trường Đại học Đà Lạt
Đơn vị tổ chức Khoa Du Lịch
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Bộ môn Quản trị khách sạn và nhà hàng
Thành phần tham dự 200 sinh viên.
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3)