THÔNG TIN SỰ KIỆN: Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021

Ngày 15/04/2021
Giờ 13:30
Tên sự kiện Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm lần 1 năm 2021
Đơn vị tổ chức TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM – THỰC HÀNH
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM – THỰC HÀNH
Thành phần tham dự 100 người.
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)