THÔNG TIN SỰ KIỆN: Thi EILTS

Ngày 21/04/2021
Giờ 07:00
Tên sự kiện Thi EILTS
Đơn vị tổ chức TT Ngoại ngữ
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1, 13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)