THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hỗ trợ công tác bồi dưỡng Cán bộ quản lý ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 05/05/2021
Giờ 19:00
Tên sự kiện Hỗ trợ công tác bồi dưỡng Cán bộ quản lý ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận.
Đơn vị tổ chức Trung tâm QHDN & HTSV
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Trung tâm QHDN & HTSV
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4, 13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)