THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tổ chức Hội thảo Tài chính Thông minh tuổi 20.

Ngày 07/05/2021
Giờ 20:00
Tên sự kiện Tổ chức Hội thảo Tài chính Thông minh tuổi 20.
Đơn vị tổ chức Trung tâm QHDN & HTSV
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Trung tâm QHDN & HTSV
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)