THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,

Ngày 06/05/2021
Giờ 08:00
Tên sự kiện Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,
Đơn vị tổ chức Đảng ủy
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì TS. Khổng Trung Thắng
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH1, 9h-11h - PH1)