THÔNG TIN SỰ KIỆN: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 08/05/2021
Giờ 07:30
Tên sự kiện Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì TS. Khổng Trung Thắng
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3)