THÔNG TIN SỰ KIỆN: Sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Trung.

Ngày 02/05/2021
Giờ 16:00
Tên sự kiện Sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Trung.
Đơn vị tổ chức Câu lạc bộ tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Câu lạc bộ tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - PH4, 19h-22h - PH4)