THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tổng kết hoạt động tình nguyện khoa cơ khí

Ngày 11/05/2021
Giờ 14:00
Tên sự kiện Tổng kết hoạt động tình nguyện khoa cơ khí
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - HT1, 17h-19h - HT1)