THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tổ chức lễ trao học bổng Coca Cola

Ngày 13/05/2021
Giờ 07:00
Tên sự kiện Tổ chức lễ trao học bổng Coca Cola
Đơn vị tổ chức Trung tâm QHDN&HTSV
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Trung tâm QHDN&HTSV
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)