THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội thảo Khoa học cấp BM

Ngày 14/05/2021
Giờ 07:00
Tên sự kiện Hội thảo Khoa học cấp BM
Đơn vị tổ chức Bộ môn CNCB thủy sản, Khoa Công nghệ Thực phẩm
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Bộ môn CNCB thủy sản, Khoa Công nghệ Thực phẩm
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)