THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tổ chức cuộc thi Hùng biện Tiếng trung

Ngày 23/05/2021
Giờ 16:00
Tên sự kiện Tổ chức cuộc thi Hùng biện Tiếng trung
Đơn vị tổ chức Khoa Ngoại ngữ
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Ngoại ngữ
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3, 19h-22h - HT3)