THÔNG TIN SỰ KIỆN: Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Trường _ Viện CNSH & MT

Ngày 02/06/2021
Giờ 14:00
Tên sự kiện Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Trường _ Viện CNSH & MT
Đơn vị tổ chức Viện CNSH&MT
Địa điểm Phòng C2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì Viện CNSH & MT
Thành phần tham dự 06 người.
Thời gian - địa điểm (13h-15h - C2, 15h-17h - C2)