THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp Hội đồng kiểm định tự đánh giá chương trình đào tạo Ngành CNTP

Ngày 07/01/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Họp Hội đồng kiểm định tự đánh giá chương trình đào tạo Ngành CNTP
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)