THÔNG TIN SỰ KIỆN: Thi rung chuông vàng - Khoa Khoa học XHNV

Ngày 15/01/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Thi rung chuông vàng - Khoa Khoa học XHNV
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)