THÔNG TIN SỰ KIỆN: Thi tiếng Anh

Ngày 15/01/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Thi tiếng Anh
Đơn vị tổ chức Trung tâm Ngoại ngữ
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì Trung tâm Ngoại ngữ
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1, 13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)