THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường

Ngày 13/01/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường
Đơn vị tổ chức Viện Công nghệ sinh học và Môi trường
Địa điểm Phòng C2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì Viện Công nghệ sinh học và Môi trường
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - C2, 9h-11h - C2)